• Przechowalnia 0
 • Regulamin sklepu internetowego firmy EnPol sp. z o. o. www.enpol-sklep.pl

  Regulamin aktualny od 01.01.2023 r

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego enpol-sklep.pl ("Sklep") oraz zawierania Umów Sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.

  2. Sklep jest prowadzony przez EnPol spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa, numer NIP113-00-08-638

  II. Postanowienia wprowadzające

  3. Sklep Internetowy prowadzi EnPol sp. z o.o.

  4. Regulamin jest stworzony na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  5. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Konsumentowi zapoznanie się z produktami i usługami przedsiębiorstwa w tym z cenami, dostępnością produktów oraz umożliwia zawarcie umowy sprzedaży

  6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

  7. Wymogi techniczne: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, itp., aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

  8. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych. Sklep Internetowy jest prowadzony w języku polskim. Konsument ma prawo do przeglądania strony internetowej bez konieczności rejestracji. Za pośrednictwem sklepu konsument może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz dokonać zakupu produktu u przedsiębiorcy.

  9. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.

  10. W ofercie firmy EnPol dostępne są również wyroby medyczne opatrzone klauzulą: Wyrób medyczny!Przed użyciem skontaktuj się z osobą wykonującą zawód medyczny, gdyż produkt może nie być przeznaczony dla Ciebie.

  1. Definicje

  Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę dostępny pod adresem: https://enpol-sklep.pl

  Formularz rejestracyjny - udostępniony przez przedsiębiorcę kwestionariusz umożliwiający konsumentowi utworzenie konta oraz zakupu produktów oraz usług oferowanych przez Sklep

  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie sklepu, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz danych teleadresowych konsumenta.

  Produkt - rozumie się przez to każdy towar lub usługę taką jak usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

  Dostawa produktu - umowa zlecenia usługi transportu przez konsumenta zawarta między konsumentem, a podmiotem trzecim poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

  Cena jednostkowa towaru lub usługi - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru lub usługi, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

  Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do identyfikacji Użytkownika. Ustalane samodzielnie przez konsumenta podczas procesu rejestracji.

  Konto - zbiór informacji przechowywanych przez Sklep Internetowy w systemie informatycznym przedsiębiorstwa dotyczących danego konsumenta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży.

  Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik, który zawarł z usługodawcą Umowę Sprzedaży.

  Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez przedsiębiorcę, za pomocą którego konsument dokonuje wyboru produktów w celu złożenia zamówienia. W Koszyku widoczne są wybrane przez konsumenta produkty oraz możliwość zmiany ich parametrów w szczególności ilości rodzaju funkcji oraz ich modyfikacji.

  Nowe zamówienie - wiadomość elektroniczna dostarczana na adres poczty elektronicznej określająca szczegóły zamówienia złożonego przez konsumenta, w szczególności produktu, miejsca odbioru lub dostawy produktu, formę płatności i cenę za produkt oraz koszty transportu doliczane do faktury.

  Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca konsumentowi na:

  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane,

  c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

  Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub połączony z towarem w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiałby jego prawidłowe funkcjonowanie.

  Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór warunków stanowiący element treści Umowy Sprzedaży i jest ponadto integralną cześć regulaminu.

  Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część regulaminu.

  Potwierdzenie zamówienia - wiadomość elektroniczna, wysłana przez przedsiębiorcę na adres poczty elektronicznej wskazanej przez konsumenta, wypełnionym samodzielnie w czasie składania zamówienia, potwierdzający, że wskazanie w treści zamówienie może być zrealizowane przez przedsiębiorcę.

  Regulamin - zbiór przepisów sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta.

  Produkt - dobro fizyczne dostawa oraz inne usługi dostarczane przez Sklep firmy EnPol świadczone przez przedsiębiorcę na podstawie odrębnych regulaminów i umów.

  Sprzedający - Usługodawca, który za pomocą sklepu internetowego zaprasza Konsumenta do zawarcia umowy Sprzedaży.

  Umowa Sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana na odległość tj. za pośrednictwem sklepu Internetowego między konsumentem a przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta. Doręczenie przez przedsiębiorcę konsumentowi (po złożeniu zamówienia w sklepie Internetowym) potwierdzenie złożenia zamówienia.

  Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umową Sprzedaży po otrzymaniu potwierdzenia przez przedsiębiorcę.

  Na treść umowy składają się treść zamówienia oraz ogólne warunki sprzedaży, postanowienia regulaminu jak również polityka prywatności, polityka cenowa oraz zaakceptowanie przez konsumenta klauzule stosujące się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

  Newsletter - informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022, Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną przez lub w imieniu przedsiębiorcy.

  Przedsiębiorca - 

  EnPol Sp. z o.o.
  Sąd Rej. m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000034193
  BANK PKO S.A. II/O Warszawa 50 1240 1037 1111 0010 6090 3915

  NIP 113-00-08-638  KZ 51 000,00 PLN

  Konsument - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągnąć zobowiązania, która korzysta ze sklepu internetowego. Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Zamówienie - deklaracja woli zakupu produktu lub zlecenia usługi przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób umożlwiający przedsiębiorcy i usługodawcy identyfikację konsumenta, precyzującą produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego dostawy lub odbioru, formę płatności oraz cenę za produkt.

  Login i Hasło - zakładane przy rejestracji dane alfanumeryczne zintegrowane z kontem wpisywane przez konsumenta pozwalające jednoznacznie zidentyfikować konsumenta.

  1. Produkty

  12. Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status "dostępny". Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie konsumenta są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez konsumenta zamówienia.

  13. EnPol zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.

  14. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają w sobie kosztów przesyłki.

  15. Zdjęcia i opisy są poglądowe, mogą stanowić wizualizację lub przedstawienie zestawu produktów, jego możliwych funkcji lub modeli, a w niektórych przypadkach także dostępne do produktu akcesoria. Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od produktu wydawanemu konsumentowi, różnice mogą wynikać z ustawień monitora, warunków oświetlenia itp. Dokonując zakupów należy sugerować się nazwą produktu podaną w podsumowaniu zamówienia. EnPol zapewnia, iż powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznej oraz oznaczeń marki i modelu Towaru. W Celu uniknięcia wątpliwości wątpliwości, niemniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Przedsiębiorcy wobec Użytkownika lub Konsumenta.

  16. Złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktu do koszyka w sklepie Internetowym, nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest formą wyrażenia chęci jej zawarcia, składanej Przedsiębiorcy przez Konsumenta.

  17. Opinie wystawianie przez konsumenta na temat zakupionego produktu są dobrowolne, a konsument nie otrzymuje żadnych korzyści za wystawianie takiej opinii.

  18. Opinie wystawiane przez konsumenta, są potwierdzane poprzez przedłożenie przedsiębiorcy dowodu zakupu oraz potwierdzenie ich autentyczności. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. Wystawienie opinii jest tożsame z dokonaniem zakupu przez konsumenta i zweryfikowane na podstawie dowodu zakupu. Dzięki temu konsument może mieć pewność, iż autor opinii zakupił produkt w EnPol i zna ten produkt.

  1. Składanie zamówień

  19. Sklep Internetowy udostępnia przedsiębiorcy możliwość prezentacji produktów wraz z cenami oraz zaproszenia konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie produktów oraz usług.

  20. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy, nie stanowią one również zapewnienia przedsiębiorcy.

  21. EnPol realizuje dostawę produktów wyłącznie na terytorium Polski.

  22. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.

  23. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę (24 godziny), we wszystkie dni tygodnia.

  24. Realizacja zamówienia odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku, zamówienia składane po godz. 12:00, czasu europejskiego oraz w soboty, niedziele i w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym

  1. Rejestracja konta- wymaga od konsumenta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wypełnienie wymaganych przez przedsiębiorcę danych w tym danych osobowych (imię, nazwisko, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, jego nr telefonu oraz kod pocztowy konsumenta) W procesie rejestracji konsument samodzielnie ustala i wprowadza login i hasło. Ponadto rejestracja wymaga od konsumenta zaakceptowania odpowiednich pól wyboru: regulaminu, polityki prywatności oraz innych klauzul.

  26. Wymaganą klauzulą niezbędną do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych konsumenta przez przedsiębiorcę w celu zarejestrowania i prowadzenia konta oraz przekazywanie przez przedsiębiorcę osobą trzecim, danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

  27. Rejestracja wiąże się również z oświadczeniem o zapoznaniu się konsumenta z regulaminem sklepu internetowego, polityką prywatności i Ogólnymi warunkami Umów Sprzedaży. Konsument jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo loginu i hasła oraz nieudostępnianie go osobą trzecim.

  28. Korzystanie z formy „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą umowy o świadczenie usług lub o sprzedaży produktu konsumentowi. Umowa taka wygasa i traci ważność w chwili, gdy: zamówienie zostanie anulowane oraz w przypadku, gdy podane przez konsumenta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

  29. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  30. Jeżeli Użytkownik wybrał formę „Gość” zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny poprzez wprowadzenie wymaganych przez usługodawcę danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania usługi Sprzedaży. Za dane konieczne uważa się dane osobowe konsumenta obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email) oraz jego nr telefonu i adres ewentualnej dostawy produktu. Konsument powinien zaakceptować, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, treść regulaminu, politykę prywatności oraz ogólne warunki sprzedaży.

  31. Konsument może złożyć zamówienie w następujący sposób:

  • przez konto- po zarejestrowaniu i zalogowaniu na koncie z użyciem Loginu i Hasła
  • z wykorzystaniem formy „Gość” poprzez zdalne wypełnienie formularzy elektronicznych pod warunkiem akceptacji regulaminu, polityki prywatności itp.
  • telefonicznie: poprzez rejestracje zamówienia przez pracownika firmy EnPol.

  32. Informacje o głównych cechach produktów, cenie i dostępności wyświetlane są przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

  33. Konsument wybiera produkt poprzez dodanie go do koszyka.

  34. Konsument wybiera sposób dostarczenia produktu.

  35. Konsument wybiera sposób płatności.

  36. Konsument po złożeniu Zamówienia dokonuje weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, w szczególności ilości i rodzaju zamawianych produktów, miejsca odbioru świadczenia, lub dostawy produktu, cenę za produkt oraz formy płatności.

  37. Po złożeniu zamówienia konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail oraz na podany numer telefonu w formie sms.

  38. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Potwierdzenie jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia na serwer poczty przedsiębiorcy.

  39. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z firmą EnPol podając numer zamówienia.

  40. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie firmie EnPol oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego produktu.

  41. W celu złożenia zamówienia na produkty bez wyświetlonej ceny należy skontaktować się z EnPol przez formularz "Zapytaj o produkt", telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 813 37 01 lub mailowo.: enpol@enpol-ltd.pl

  42. Przedsiębiorca rozpatruje złożone zamówienie pod kontem możliwości jego realizacji. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia, jeśli zostało one złożone w sposób sprzeczny z regulaminem lub Warunkami Umowy Sprzedaży.

  43. Użytkownik może anulować zamówienie do chwili zawarcia umowy.

  44. Przedsiębiorca za pośrednictwem sklepu Internetowego potwierdza gotowość do realizacji zamówienia w wybranym przez konsumenta miejscu odbioru produktu lub jego dostawy, wysyłając do konsumenta potwierdzenie zamówienia.

  45. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera mocy wiążącej z chwilą dostarczenia na serwer poczty elektronicznej konsumenta, potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości uważa się dzień dostarczenia na serwer poczty konsumenta wiadomości elektronicznej na adres podany przez konsumenta w formularzu elektronicznym.

  46. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez kupującego przy składaniu zamówienia.

  1. Formy płatności

  47. Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:

  • za pobraniem przy odbiorze produktu
  • przelewem na konto przy składaniu zamówienia,
  • gotówką przy odbiorze osobistym produkt

  48. Każda zawarta Umowa potwierdzana jest przez EnPol wystawieniem faktury VAT do zamówionego produktu i przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faktury fizycznej wysyłanej razem z zakupionym produktem (na życzenie klienta).

  49. Klient składając zamówienie w sklepie Internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.

  50. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

  51. Produkty dostępne w Sklepie mające cenę 0 zł oznaczają produkty, które wyceniane są indywidualnie.

  52. EnPol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.

  53. Regulamin oparty o ustawę z dnia 18.07.2012 nr 144 rozdział 1204 ze zmianami.

  54. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew lub płatność elektroniczna, konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zakupu po wyznaczonym terminie zamówienie zostanie anulowane.

  55. W przypadku dokonania wybory płatności za pobraniem, konsument zobowiązany jest do płatności za dostarczony produkt przy dostawie produktu.

  56. Przy dokonywaniu płatności poprzez platformy udostępnione konsumentowi przez usługodawców, EnPol nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i realizację tych płatności.

  1. Promocje i rabaty

  57. Konsument może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:

  • Promocje - przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.
  1. Koszty transportu

  59. Koszt transportu zamówionych produktów o wartości nie przekraczającej  wynosi od 13 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.

  1. Jeżeli przy produkcie umieszczono informację o dodatkowych kosztach transportu punkty  59 nie mają zastosowania.

  62. W przypadku wybrania opcji dostawy "za pobraniem" oraz nieodebrania przesyłki w terminie, konsument zostaje obciążony kwotą transportu wybranej opcji dostawy.

  1. Realizacja zamówień
   (Zaproszenie do zawarcia Umowy)

  64. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usług: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub serwisu EnPol.

  65. Usługa dostawy zamówionych produktów dotyczy dostarczenia paczki "do drzwi" lokalu Klienta, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Obowiązek wniesienia przesyłki do lokalu spoczywa na Odbiorcy. W przypadku gdy produkt wymaga montażu, podłączenia bądź przeszkolenia Klienta - sposób dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie, bezpośrednio z Klientem.

  66. Odbiór produktów w siedzibie EnPol jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.

  67. Produkty znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

  68. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i produkty bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez EnPol z konsumentem.

  69. W przypadku, gdy braku dostępności magazynowej zamówionego produktu EnPol poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Konsument ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. W razie anulacji zamówienia z ww. powodu EnPol niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.

  70. EnPol ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych produktów. O zaistniałej sytuacji konsument zostanie poinformowany przez EnPol w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

  71. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów różnej dostępności, na wniosek Kupującego możliwe jest zrealizowanie dostawy częściowej produktów. Warunki i zgoda na realizację dostawy częściowej leżą w kompetencjach Sklepu.

  72. EnPol zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Konsumentem będzie niemożliwy.

  73. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy określa się termin produktu, który posiada najdłuższą datę końcową realizacji zamówienia.

  74. Za termin realizacji dostawy produktu do konsumenta uważa się:

  • W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności poprzez przelew, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpływu uznania rachunek bankowy przedsiębiorstwa.
  • W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności poprzez pobranie - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku wyboru przez konsumenta odbioru osobistego produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru przez konsumenta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez przedsiębiorcę za pośrednictwem stosownej wiadomości dostarczonej za pomocą poczty elektronicznej e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
  1. Zwrot Produktu - odstąpienie od umowy

  75. Konsument, będący osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca - Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  76. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta weszła w posiadanie produktu.

  77. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy.

  78. EnPol w przypadku wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej w ciągu 30 dni od wpłynięciu roszczenia. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

  79. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument musi poinformować EnPol z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa,

  • Przesyłając rezygnację i wysyłając ją podpisaną na adres poczty elektronicznej: e-mail: enpol@enpol-ltd.pl
  • Wypełniając formularz kontaktowy na stronieEnPol
  •  Podczas zgłaszania zwrotu produktu należy bezwzględnie podać numer zamówienia, podlegającego odstąpieniu od umowy.

  80. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

  81. Zwrot produktu powinien się odbyć niezwłocznie, najlepiej wraz z oświadczeniem lub nie później niż 14 dni od dnia wysłania i otrzymania potwierdzenia przez Usługodawcę formularza odstąpienia.

  82. EnPol niezwłocznie prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia.

  83. Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu nie wykracza poza zwyczajowe korzystanie z produktu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie jakościowym jaki i ilościowym w jakim go otrzymał.

  84. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

  85. W przypadku zakupu produktów jednorazowych, konsument ma prawo do zwrotu towaru tylko w przypadku, gdy produkt zwrócony jest w stanie nie zmienionym, a jego opakowanie nie zostało otwarte.

  86. W przypadku zakończenia terminu ważności konsument traci prawo do zwrotu towaru.

  87. EnPol zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności oprócz kosztów dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym EnPol otrzymał zwrócony produkt przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  88. Zwrot płatności za zamówienie w pierwszej kolejności będzie realizowany za pomocą takiego samego środka płatniczego przez jaki było opłacone zamówienie. Istnieje możliwość zmiany środka płatności na wyraźne życzenie klienta.

  89. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w formularzu odstąpienia od umowy przez klienta.

  90. EnPol może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia EnPol zakupionego towaru.

  91. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać produkt na adres EnPol sp. z o.o., ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa,niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował EnPol o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument odeśle produkt przed upływem 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu odstąpienie od umowy uważa się za nie zawarte.

  92. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).

  93. EnPol zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wyśle ją na adres EnPol w ten sam sposób jak produkt został wysłany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi. W przeciwnym razie Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. EnPol nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.

  94. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  95. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z EnPol nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta, oraz konsumentowi, zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta art. 38 punkt 2. który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej.

  1. Reklamacje

  96. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub przedsiębiorcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.

  97. EnPol zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.

  98. EnPol odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  99. Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia]" na adres: enpol@enpol-ltd.pll,  wysyłając je na adres: EnPol sp. z o.o., ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa

  100. W zgłoszeniu niezgodności produktu z umową Konsument powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) z oznaczeniem numeru zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

  101. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że EnPol niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez EnPol lub konsument wyraził chęć zakupu rzeczy z wadą i był tego świadomy.

  102. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  103. EnPol w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego poinformuje go sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli EnPol nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

  104. EnPol odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przez Kupującego przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

  105. Konsument niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

  106. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Ochrona danych osobowych

  107. EnPol zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami). Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EnPol oraz podmioty, którym EnPol zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z konsumentem.

  108. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Konsument oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że są jego danymi osobowymi.

  109. EnPol przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Konsument poprzez Sklep.

  110. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.

  111. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej https://enpol-sklep.pl/sklep-internetowy-regulamin-sklepu-program-sklep-oprogramowanie-sklepy-internetowe-inf-4.html w sekcji Polityka Prywatności.

  112. EnPol stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików "cookies" określa akapit Cookies zamieszczony na stronie internetowej enpol-sklep.pl

  1. Dane kontaktowe

  113. Klienci mogą kontaktować się z EnPol za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie enpol-sklep.pl telefonicznie pod numerem +48 23 813 37 01, fax: +48 94 347 10 40 lub za pośrednictwem poczty e-mail: enpol@enpol-ltd.pl

  114. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej www.enpol-sklep.pl  w zakładce "Kontakt".

  1. Postanowienia końcowe

  115. Konsument potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z EnPol

  116. Na żądanie Kupującego Enpol jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.

  117. EnPol zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.

  118. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej enpol-sklep.pll są własnością EnPol i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie sposób zgodny niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  119. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  120. Wszelkie spory wynikające pomiędzy EnPol a Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.

  121. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci/Dla konsumentów/Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.

  122. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 02.01.2023 roku.

   

  Polityka prywatności
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enpol sp z o. o. siedzibą: ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa.

  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę;
  4. prowadzenie działań marketingowych;
  5. dochodzenie roszczeń;
  6. archiwizacja;
  7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Enpol sp. z o. o.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

  1. udzielona zgoda;
  2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  3. kancelariom prawnym, którym spółka Enpol sp. z o. o. zleciła prowadzenie postępowania;
  4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości);
  2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

  Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Enpol sp. o. o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

  Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółkę Enpol sp. z o. o. i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

  Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres enpol#enpol-ltd.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę enpol@enpol-ltd.pl

  1. Ustalenia końcowe
   Oferty zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

  Informacje dotyczące wyrobów posiadających certyfikaty zgodności z przepisami MDR UE dotyczącymi wyrobów medycznych (urządzeń medycznych):
  Przed użyciem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Pańśtwa. Oferowane produkty medyczne są odpowiednio oznaczone, posiadają załączoną instrukcję używania oraz zostały zgłoszone do Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  Z wyrazami szacunku

  Zespół firmy EnPol Sp. z o. o. 

  Regulamin archywalny do 31.12.2022

  WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Sposoby składania zamówień

  2. Realizacja zamówienia

  3. Koszty dostawy i pobrania należności

  4. Płatność

  5. Faktury

  6. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji

  7. Ceny i rabaty
  8. Polityka prywatności

  9. Ustalenia końcowe.

  1. Sposoby składania zamówień

  1 poprzez sklep internetowy - klikając w link dodaj do koszyka umieszczony przy produkcie. Po umieszczeniu wszystkich produktów do koszyka

  >> przechodzimy do „Koszyka”

  >>wybieramy z dostępnych opcji formę dostawy oraz sposób wysyłki. Realizujemy zamówienie klikając na klawisz "Złóż zamówienie".

  >>Pojawi się okno podsumowujące zamówienie z danymi teleadresowymi Zamawiającego. Dane możemy edytować – klikając na ikonę „ołówka” znajdującą się przy odpowiedniej tabeli z danymi (zamówionych produktów, adresu dostawy, formy zapłaty, sposobu zapłaty, danych płatnika)

  2 poprzez e-mailem – na adres: enpol@enpol-ltd.pl, podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane zamawiającego (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego

  3 telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu 22 813 37 01 (w godz. 8.30-16.30 dni robocze ) lub faxem (22 813 77 59) podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane zamawiającego (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko, imię ulica, numer domu, i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego


  1. Realizacja zamówienia

  Realizacją Twojego zamówienia zajmuje się Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane przy 
  ul. Grochowskiej 217/1 w Warszawie

  Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością na adres e-mail. 
  Zamówione towary doręczy Ci kurier lub Poczta Polska zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie. Intuicyjny mechanizm przeprowadzi Cię przez wszystkie fazy ( wybór produktu, przekazanie danych adresowych i wybór sposobu płatności ).

  Poprawnie złożone zamówienie zawiera: 
  a. Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika, 
  b. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu,
  c. Sposób płatności.

  W niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Biuro Obsługi Klienta. 
  Aby proces ten usprawnić zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki.

  Sklep internetowy Enpol Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

  Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 16.30, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy


  1. Koszty dostawy, pobrania należności i przygotowania do przesyłki.
   Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem :

  1. Poczty Polskiej – koszt przesyłki wg przedstawionej kalkulacji w zamówieniu.

  Przedpłata na konto (przelew) -  koszt przesyłki 18,45 zł

  Przesyłka pobraniowa - koszt przesyłki 24,60 zł

  2. Odbiór osobisty – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (płatność tylko gotówką)


  1. Płatność 

  Aby sprostać Twoim wymaganiom, za zamówiony towar możesz zapłacić na kilka sposobów:

  a. Za pobraniem

  b. Za zaliczeniem pocztowym

  c. Przy odbiorze w biurze ( tylko gotówką)


  1. Faktury

  Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Sklepu wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.  Gwarancje jakości, zwrot towaru - gwarancja satysfakcji

  Zakupione przez Państwa produkty posiadają Gwarancję. W przypadku uszkodzenia postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na karcie gwarancyjnej.

  Dodatkowo oferujemy Klientom internetowym „gwarancję satysfakcji” w ramach umowy polegającej na tym, że zakupione towary mogą zostać zwrócone w terminie 14 dni od daty wysłania. Firma Enpol zwraca nabywcy w całości kwotę równą cenie towaru w dniu zakupu, pomniejszoną o wartość towarów: zużytych lub napoczętych a także towarów mających charakter jednorazowego użytku lub towarów, które mają określone warunki przechowywania. Nie zwracamy pieniędzy za towar, który został używany.
  Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania.

  Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy. 
  Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem! O chęci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku.

  Towar należy przesyłać na adres podany poniżej.

  Enpol Sp. z o. o.

  ul. Grochowska 217/1 
  04-077 Warszawa

  Prosimy uprzejmie zwrócić uwagę, aby zwracane produkty nie miały śladów używania, były kompletne i zapakowane w oryginalne niezniszczone opakowania.  1. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji
   Proponujemy Państwu towary dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Jest ich kilkadziesiąt i są gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 3-4 dni roboczych. Jeżeli produktu nie ma w danej chwili w magazynie zostaną Państwo o tym poinformowani oraz o czasie oczekiwania.

  Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.

  1. Ceny, rabaty

  Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Enpol Sp. z o. o. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z działem handlowym. 

  7. Polityka prywatności
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enpol sp z o. o. siedzibą: ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa.

  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę;
  4. prowadzenie działań marketingowych;
  5. dochodzenie roszczeń;
  6. archiwizacja;
  7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Enpol sp. z o. o.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

  1. udzielona zgoda;
  2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  3. kancelariom prawnym, którym spółka Enpol sp. z o. o. zleciła prowadzenie postępowania;
  4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości);
  2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

  Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Enpol sp. o. o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

  Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółkę Enpol sp. z o. o. i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

  Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres enpol#enpol-ltd.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę enpol@enpol-ltd.pl


  1. Ustalenia końcowe
   Oferty zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

  2. Informacje dotyczące wyrobów posiadających certyfikaty zgodności z przepisami MDR UE dotyczącymi wyrobów medycznych (urządzeń medycznych):
   Przed użyciem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Pańśtwa. Oferowane produkty medyczne są odpowiednio oznaczone, posiadają załaczoną instrukcję używania oraz zostały zgłoszone do Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Z wyrazami szacunku

  Zespół firmy EnPol Sp. z o. o. 

  Igły do botuliny BO-TECT - MIOBOT - szara 75x0,70 mm
  Szybki podgląd
  710,00 zł 610,00 zł
  Igły do botuliny BO-TECT - MIOBOT -zielona 25x0,40 mm - 10 szt.
  Szybki podgląd
  750,00 zł 610,00 zł
  Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline (igły do EMG) niebieskie 60x0,50 mm - 25 szt.
  Szybki podgląd
  520,00 zł 410,00 zł
  Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline (igły do EMG) szare 40x0,35 mm -cena za 25 szt.
  Szybki podgląd
  520,00 zł 410,00 zł
  Medex / Senator 3D Standard ( VIBRAX)
  Szybki podgląd
  1,190,00 zł 1,071,00 zł
  Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline (igły do EMG) zielone 50x0,35 mm-cena za 25 szt.
  Szybki podgląd
  520,00 zł 410,00 zł
  Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline (igły do EMG) brązowe 70x0,60 mm-cena za 25 szt.
  Szybki podgląd
  520,00 zł 410,00 zł
  Igły do botuliny BO-TECT - MIOBOT - niebieska 25x0,30 mm - 10 szt.
  Szybki podgląd
  750,00 zł 610,00 zł
  Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline (igły do EMG) czarne 40x0,45 mm - cena za 25 szt.
  Szybki podgląd
  470,00 zł 410,00 zł
  Medex / Senator 3D Standard ( VIBRAX)
  Szybki podgląd
  1,190,00 zł 1,071,00 zł
  Medyczna komora hiperbaryczna SOLO Semi-acrylic 3.0 ATA - (jednosobowe - monoplace)
  Szybki podgląd
  Medyczne komory hiperbaryczne SOLO Full-acrylic 3 ATA - (jednosobowe - monoplace)
  Szybki podgląd
  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Sklep internetowy  enpol-sklep.pl firmy EnPol oferuje w sprzedaży komory hiperbaryczne oraz akcesoria EEG, EMG, EP i Biofeedback. W tym komory hiperbaryczne Barox, nowoczesne komory hiperbaryczne Oxylife , komory dekompresyjne. Jako producent komór hiperbarycznych sprzedajemy również medyczne komory hiperbaryczne Baroks a nasze wieloosobowe komory hiperbarczne czy jednoosobowe komory hiperbaryczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasza oferta komór hiperbarycznych, która zawiera kliniczne komory hiperbaryczne znajduje się na naszej stronie, w naszej ofercie zawarta jest szczegółowa dokumentacja w której znajduje się nowość opisowa czyli komora hiperbaryczna. Zaznaczyć również trzeba że nasza oferta komór hiperbarycznych cieszy się dużym zainteresowaniem, nasz dostawca komór hiperbarycznych baroks to też producent komór hiperbarycznych oraz hurtowy sprzedawca komór hiperbarycznych. Jeżeli nie wiesz jaką komorę hiperbaryczną wybrać to zakup komory hiperbarycznej w naszej firmie sprosta twoim wymaganiom ponieważ nasz dystrybutor komór hiperbarycznych oferuje tylko produkty najwyższej jakości. Oferujemy też komory hiperbaryczne do szpitalikomory hiperbaryczne do gabinetu oraz wiele innych. Nowością jest komora hiperbaryczna sprzedaż na naszym rynku dlatego komora hiperbaryczna rodzaje są różne, a najbardzie popularna jest kliniczna komora hiperbaryczna ponieważ cena komory hiperbarycznej w naszym sklepie jest najniższa na rynku. Kupując u nas komorę to komora hiperbaryczna dostawa jest w cenie, bo sprzedaż komór hiperbarycznych prowadzona jest również stacjonarnie z darmową przesyłką. Nasza komora hiperbaryczna producent to Polska firma. Pamiętaj komora hiperbaryczna oferta z naszej firmy jest najniższa na rynku, komory te potocznie nazywane są również jako komory hiperbaryczne HAUX. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zakupów. W naszej ofercie posiadamy również akcesoria do badań EEG, EMG, EP, Biofeedback, Neurofeedback takie jak: czepki eeg, elektrody eeg, elektrody emg, igły emg, czepek eeg, elektrody miseczkowe, elektrody grzybkowe, elektrody mostkowe oraz pasty, żele i emulsje do badań neologicznych takie jak: Ten20, Nuprep, Everi, Neurgel, Ac-cream, ELECTRO-GEL, żel eeg, żel emg, pasta eeg, pasty eeg, żele emg, pasty biofeedback i wiele innych.
  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Zarządzaj cookies

  Niezbędne pliki cookie
  Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
  Analityczne pliki cookie
  Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
  Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
  Reklamowe pliki cookie
  Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
  Powered by eBiznes.pl